Çevre İzini / Lisansı İşletmeler için, hava, su ve toprak gibi alıcı ortamları korumak amacıyla ilgili mevzuat uyarınca verilecek çevre izin belgesini, çevre izin ve çevre lisans belgesi; izin ve lisansları kapsayan tek bir ... DEVAMI

 

Çed / Ön Çed / Ptd Hizmetleri Proje Tanıtım Dosyalarının Hazırlanması ÇED Yönetmeliği EK-2 Listesi kapsamında yer alan faaliyet sahibinin hazırlatması gereken bir teknik rapordur. Firmanın tüm bu iş ve işlemleri ÇED Gerekli Değildir ... DEVAMI

Ölçüm Hizmetleri Baca Gazı (emisyon) Ölçümü Emisyon, yakıt ve benzerlerinin yakılmasıyla; sentez, ayrışma, buharlaşma ve benzeri işlemlerle; maddelerin yığılması, ayrılması, taşınması ve diğer mekanik işlemler sonucu bir tesisten atmosfere yayılan hava kirleticileri ... DEVAMI

 

Atık Yönetimi/Lisans Hizmetleri Tehlikeli Atık Geri Kazanım/Bertaraf Tesisi Lisansı Lisans Hizmeti Kapsamı: Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği'nde belirtilen tüm atıkların oluştuğu noktadan itibaren biriktirilmesi, taşınması ve Geri kazanımı/bertarafı için firmaların uygun araç-ekipman ... DEVAMI

Çevre Hizmetleri Doğaya Yeniden Kazandırma Planı 14.12.2007 tarih ve 26730 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren “Madencilik Faaliyetleri ile Bozulan Arazilerin Doğaya Yeniden Kazandırılması Yönetmeliği” uyarınca faaliyet sahiplerinin yükümlülüğü olana ÇED ve ...DEVAMI

 

Diğer Hizmetlerimiz Faaliyeti sırasında çevresinde bulunanlara biyolojik, kimyasal, fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden az veya çok zarar veren veya vermesi muhtemel olan ya da doğal kaynakların kirlenmesine sebep olabilecek müesseseler Gayri sıhhi ... DEVAMI